Marcopol / strona główna

Regulamin promocji "Kupujesz - Punktujesz"

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Promocji jest spółka „Marcopol” Spółka z o.o. Producent Śrub z siedzibą w Chwaszczynie przy ul. Oliwskiej 100, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Regulamin określa zasady sprzedaży premiowej organizowanej przez Organizatora w ramach niniejszej Promocji na terenie Marketu Remontowo – Budowlanym położonym w Chwaszczynie przy ul. Oliwskiej 100.
3. Promocja ma charakter powszechny i skierowany jest do wszystkich Klientów, tj. osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych oraz innych podmiotów , które w trakcie trwania Promocji będą dokonywać zakupów asortymentu w Markecie Remontowo – Budowlanym.
4. Promocja przypada na okres od 01/08/2018 do 31/08/2018.
5. Niniejszy regulamin Konkursu dostępny będzie w okresie obowiązywania konkursu pod adresem www.marcopol.pl oraz w Markecie Remontowo – Budowlanym.


II. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRODY

1. Nad prawidłowością przyznawania nagród czuwać będzie komisja składająca się z przedstawicieli Organizatora, w liczbie osób nie mniejszej niż 4, której przewodniczyć będzie Dyrektor Sprzedaży Krajowej.
2. Nagrody, o których mowa w niniejszym Regulaminie przysługiwać będą tym Klientom, którzy w okresie trwania Promocji zgromadzą określoną liczbę promocyjnych naklejek odpowiadającej wartości dokonanych zakupów w Markecie Remontowo Budowlanym, przy założeniu za każde wydane 100,00 zł brutto Klient otrzymuje jedną naklejkę.
3. Naklejki promocyjne będą wydawane w okresie obowiązywania Akcji, o którym mowa w punkcie I.4 powyżej.
4. Dodatkowo w trakcie każdego z 5 kolejnych tygodni trwania Promocji, Organizator zastrzega sobie możliwość oznaczenia jednego Produktu Promocyjnego, który w przypadku dokonania zakupów za kwotę min. 100,00 zł brutto będzie upoważniał do otrzymania dwóch naklejek.
5. Naklejki promocyjne winny być gromadzone w Książeczce, która jest wydawana wraz z dokonaniem przez Klienta pierwszego zakupu, na kwotę min. 100,00 zł brutto.
6. Organizator nie odpowiada za zgubione książeczki oraz nie wydaje duplikatów zagubionych książeczek.
7. Warunkiem odebrania nagrody jest brak przeterminowanych płatności względem Marcopol Spółka z o.o. Producent Śrub.


III. NAGRODA

1. W ramach niniejszej Promocji Organizator przewidział następujące nagrody:
a) Kapelusz – 13 naklejek;
b) Bidon albo Kapelusz – 26 naklejek;
c) Air Sofa albo Bidon albo Kapelusz – 39 naklejek;
d) Leżak albo Air Sofa albo Bidon albo Kapelusz – 52 naklejek;
e) Rower albo Leżak albo Air Sofa albo Bidon albo Kapelusz – 78 naklejek;
Na przykład: Jeśli Uczestnik zebrał 26 naklejek to może odebrać albo jeden kapelusz albo jeden bidon, Uczestnik nie jest uprawniony to odbioru nagród z obu progów.
2. Nagrody z poszczególnych progów nie podlegają kumulacji, co należy rozumieć w ten sposób, iż Klient, który w ramach Promocji zgromadzi od 26 do 78 naklejek będzie uprawniony do dokonanie wymiany promocyjnych naklejek wyłącznie na jedną z nagród wybraną przez niego.
3. Z chwilą odbioru nagrody Klient zobowiązany jest do dokonania zwrotu Książeczki z naklejkami. W momencie zwrotu książeczki wszystkie zebrane naklejki wklejone do Książeczki promocyjnej zostają anulowane.
4. Odbiór nagród możliwy jest bezpośrednio w Markecie Remontowo – Budowlanym w okresie od dnia 1 sierpnia 2018 do dnia 30 września 2018 lub do wyczerpania zapasów Nagród.
5. Uczestnik promocji w trakcie jej trwania może odebrać dowolną ilość nagród. Warunkiem jest każdorazowo spełnienie warunków określonych w pkt.II ust. 2 niniejszego regulaminu.
6. Nagrody w Promocji nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość pieniężną.


IV. REKLAMACJE

1. Reklamacje, w tym zwłaszcza dotyczące ewentualnych nieprawidłowości w zakresie umożliwiania odbioru Produktu Promocyjnego mogą być zgłaszane Organizatorowi w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia zakończenia okresu obowiązywania Akcji, o którym mowa w punkcie I.4 powyżej.
2. Jeżeli reklamacja dotyczy okoliczności odmówienia Uczestnikowi prawa do odbioru Produktu Promocyjnego, mimo spełnienia przez niego wszystkich warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie, do reklamacji należy dołączyć Kupon Promocyjny uzupełniony o naklejone na niego naklejki w ilości odpowiadającej punktowi III.1.
3. Jeżeli reklamacja dotyczy okoliczności odmówienia Uczestnikowi wydania ostatniej naklejki, która wraz z pozostałymi pięcioma uprawniłaby do odbioru Produktu Promocyjnego, do reklamacji należy dołączyć Kupon Promocyjny uzupełniony o naklejone na niego zebrane Naklejki oraz paragon zakupowy wraz z kuponem zawierającym informację o liczbie przysługujących naklejek.
4. Reklamacje rozpatruje Organizator. Postępowanie reklamacyjne trwa do 14 (słownie: czternastu) dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadamia niezwłocznie zainteresowanego Uczestnika na adres podany przez niego w treści reklamacji. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.
5. W przypadku uwzględnienia reklamacji, jeżeli w wyniku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa Uczestnik został bezzasadnie pozbawiony przez Organizatora lub jego personel możliwości odbioru Produktu Promocyjnego, Uczestnikowi przysługuje względem Organizatora roszczenie o wydanie produktu zamiennego, w szczególności bonu o wartości nie mniejszej niż rynkowa wartość Produktu Promocyjnego.


V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania Konkursu.
2. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie Konkursu wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności i będą obowiązywały po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia Regulaminu Konkursu w siedzibie Organizatora, a także od dnia zawiadomienia zainteresowanych Uczestników Konkursu o tych zmianach.
3. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, a także zaiweszenia organizacji Promocji, w każdym czasie bez podania przyczyny z tym zastrzeżeniem, że zmiana regulaminu lub zawieszenie organizacji Promocji nie mogą naruszać praw Uczestników nabytych do dnia zmiany Regulaminu lub zawieszenia organizacji Promocji.
4. Wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu przez Uczestnika Promocji.
5. Do spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.


Chwaszczyno, 31.07.2018 r.


REGULAMIN promocji gazetkowej nr 5/2018


 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1.1. Zasady Promocji zwane dalej „Zasadami Promocji” określają szczegółowe zasady funkcjonowania akcji promocyjnej „Gazetkowa nr. 5/2018” (zwanej „Promocją”), będącej częścią Programu Promocji Marcopol (zwanego „Programem”). Zasady Promocji stanowią załącznik do regulaminu Programu i stanowią jego integralną część. Zapisy Regulaminu Programu Marcopol mają zastosowanie do Zasad Promocji i są one nadrzędne w stosunku do Zasad Promocji.
1.2. Promocja jest przeznaczona wyłącznie dla osób/firm spełniających łącznie poniższe postanowienia i warunki:
• Promocja jest przeznaczona dla firm oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą związaną z zakupem produktów objętych Promocją, łącznie zwanych „Klientami”.
• Klient chcący wziąć udział w Promocji musi być zarejestrowanym Uczestnikiem Programu.
• Promocja dostępna jest dla uczestników programu lojalnościowego Marcopol Partner Club
• Warunkiem przystąpienia do Promocji jest zaproszenie do Promocji przez przedstawiciela firmy Marcopol, wypełnienie i wysłanie elektronicznego wniosku dostępnego na stronie www.promocjemarcopol.pl zwanego „Stroną” oraz jego akceptacja przez reprezentanta Organizatora lub firmy Marcopol.
• Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest akceptacja zapisów załącznika Zasady Promocji.
1.3. Klienci spełniających powyższe postanowienia i warunki załącznika Zasady Promocji są dalej zwani „Uczestnikami” lub „Uczestnikami Promocji”.
1.4. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne i nieodpłatne.
1.5. Promocja trwa od 16.07.2018 roku do 31.08.2018 roku (okres ten jest zwany „Okresem Promocji”).

2. ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI.
2.1. Uczestnicy, którzy w trakcie trwania Okresu Promocji dokonają zakupu produktów firmy Marcopol z Gazetki nr. 5/2018 (bez dodatku meblowego) na łączną kwotę (wyszczególnioną w poniższych podpunktach) przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych warunki i postanowień Promocji otrzymają nagrodę gwarantowaną:
a) za osiągnięcie progu 4500 zł netto – Polar lub bezrękawnik z logo Marcopol, zwany dalej „Nagrodą A”,
b) za osiągnięcie progu 6000 zł netto – Kurtka lub softshell z logo Marcopol, zwana dalej „Nagrodą B”,
c) za osiągnięcie progu 10 000 zł netto – Plecak Trek 700 50+10 L Forclaz, zwany dalej „Nagrodą C”,
d) za osiągnięcie progu 22 000 zł netto – Tablet Samsung Galaxy Tab A 10.1, zwany dalej „Nagroda D”.

2.2. Uczestnik może odebrać tylko jedną nagrodę przypisaną do danego progu odpowiadającego skumulowanej wartości zakupów netto w okresie obowiązywania Promocji Gazetkowej nr. 5/2018.
2.3. Nagrody zostaną przesłane na adres podany podczas rejestracji za pośrednictwem firmy kurierskiej po zakończeniu Promocji.
2.4. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Promocji Uczestnicy winni zgłaszać w formie pisemnej - listem poleconym lub pocztą kurierską na adres Organizatora: G3 s.c., ul. Białołęcka 174, 03-253 Warszawa z dopiskiem „Promocja Gazetowa nr. 5/2018". Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres reklamującego, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.

ZASADY PROMOCJI „Gazetkowa nr. 5/2018 – dodatek meblowy”1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1.1. Zasady Promocji zwane dalej „Zasadami Promocji” określają szczegółowe zasady funkcjonowania akcji promocyjnej „Gazetkowa nr. 5/2018 – dodatek meblowy” (zwanej „Promocją”), będącej częścią Programu Promocji Marcopol (zwanego „Programem”). Zasady Promocji stanowią załącznik do regulaminu Programu i stanowią jego integralną część. Zapisy Regulaminu Programu Marcopol mają zastosowanie do Zasad Promocji i są one nadrzędne w stosunku do Zasad Promocji.
1.2. Promocja jest przeznaczona wyłącznie dla osób/firm spełniających łącznie poniższe postanowienia i warunki:
• Promocja jest przeznaczona dla firm oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą związaną z zakupem produktów objętych Promocją, łącznie zwanych „Klientami”.
• Klient chcący wziąć udział w Promocji musi być zarejestrowanym Uczestnikiem Programu.
• Warunkiem przystąpienia do Promocji jest zaproszenie do Promocji przez przedstawiciela firmy Marcopol, wypełnienie i wysłanie elektronicznego wniosku dostępnego na stronie www.promocjemarcopol.pl zwanego „Stroną” oraz jego akceptacja przez reprezentanta Organizatora lub firmy Marcopol.
• Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest akceptacja zapisów załącznika Zasady Promocji.
1.3. Klienci spełniających powyższe postanowienia i warunki załącznika Zasady Promocji są dalej zwani „Uczestnikami” lub „Uczestnikami Promocji”.
1.4. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne i nieodpłatne.
1.5. Promocja trwa od 16.07.2018 roku do 31.08.2018 roku (okres ten jest zwany „Okresem Promocji”).

2. ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI.
2.1. Uczestnicy, którzy w trakcie trwania Okresu Promocji dokonają zakupu produktów firmy
Marcopol z dodatku meblowego gazetki nr. 5/2018 na łączną kwotę (wyszczególnioną w poniższych podpunktach) przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych warunki i postanowień Promocji otrzymają nagrodę gwarantowaną:
a) za osiągnięcie progu 3000 zł netto – Karta Decathlon o wartości 100 zł, zwana dalej „Nagrodą A”.

2.2. Uczestnik może odebrać tylko jedną nagrodę przypisaną do danego progu odpowiadającego skumulowanej wartości zakupów netto w okresie obowiązywania Promocji.
2.3. Nagrody zostaną przesłane na adres podany podczas rejestracji za pośrednictwem firmy kurierskiej po zakończeniu Promocji.
2.4. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Promocji Uczestnicy winni zgłaszać w formie pisemnej - listem poleconym lub pocztą kurierską na adres Organizatora: G3 s.c., ul. Białołęcka 174, 03-253 Warszawa z dopiskiem „Gazetkowa nr. 5/2018 – dodatek meblowy ". Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres reklamującego, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.


REGULAMIN promocji gazetkowej nr 4/2018Załącznik nr 1 do Regulaminu Programu Promocji Marcopol

ZASADY PROMOCJI „Gazetkowa nr. 4/2018”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1.1. Zasady Promocji zwane dalej „Zasadami Promocji” określają szczegółowe zasady funkcjonowania akcji promocyjnej „Gazetkowa nr. 4/2018” (zwanej „Promocją”), będącej częścią Programu Promocji Marcopol (zwanego „Programem”). Zasady Promocji stanowią załącznik do regulaminu Programu i stanowią jego integralną część. Zapisy Regulaminu Programu Marcopol mają zastosowanie do Zasad Promocji i są one nadrzędne w stosunku do Zasad Promocji.
1.2. Promocja jest przeznaczona wyłącznie dla osób/firm spełniających łącznie poniższe postanowienia i warunki:
• Promocja jest przeznaczona dla firm oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą związaną z zakupem produktów objętych Promocją, łącznie zwanych „Klientami”.
• Klient chcący wziąć udział w Promocji musi być zarejestrowanym Uczestnikiem Programu.
• Promocja dostępna jest dla uczestników programu lojalnościowego Marcopol Partner Club
• Warunkiem przystąpienia do Promocji jest zaproszenie do Promocji przez przedstawiciela firmy Marcopol, wypełnienie i wysłanie elektronicznego wniosku dostępnego na stronie
www.promocjemarcopol.pl zwanego „Stroną” oraz jego akceptacja przez reprezentanta Organizatora lub firmy Marcopol.
• Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest akceptacja zapisów załącznika Zasady Promocji.
1.3. Klienci spełniających powyższe postanowienia i warunki załącznika Zasady Promocji są dalej zwani „Uczestnikami” lub „Uczestnikami Promocji”.
1.4. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne i nieodpłatne.
1.5. Promocja trwa od 22.05.2018 roku do 06.07.2018 roku (okres ten jest zwany „Okresem Promocji”).

2. ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI.
2.1. Uczestnicy, którzy w trakcie trwania Okresu Promocji dokonają zakupu produktów firmy
Marcopol z Gazetki nr. 4/2018 (bez dodatku meblowego) na łączną kwotę (wyszczególnioną w poniższych podpunktach) przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych warunki i postanowień Promocji otrzymają nagrodę gwarantowaną:
a) za osiągnięcie progu 3000 zł netto – Pakiet 5 sztuk koszulek z logo Marcopol i hasłem reklamowym (W pakiecie 1 szt. – M; 2 szt. – L; 2 szt. - XL), zwana dalej „Nagrodą A”,
b) za osiągnięcie progu 5000 zł netto – Namiot kempingowy 2-osobowy Quechua, zwany dalej „Nagrodą B”, c) za osiągnięcie progu 8000 zł netto – Basen INTEX EASY SET 4,57m x 0,91m, zwana dalej „Nagrodą C”,
d) za osiągnięcie progu 27000 zł netto – Rower Kross Hexagon X2, zwany dalej „Nagrodą D”.

2.2. Uczestnik może odebrać tylko jedną nagrodę przypisaną do danego progu odpowiadającego skumulowanej wartości zakupów netto w okresie obowiązywania Promocji Gazetkowej nr. 4/2018.
2.3. Nagrody zostaną przesłane na adres podany podczas rejestracji za pośrednictwem firmy kurierskiej po zakończeniu Promocji.
2.4. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Promocji Uczestnicy winni zgłaszać w formie pisemnej - listem poleconym lub pocztą kurierską na adres Organizatora: G3 s.c., ul. Białołęcka 174, 03-253 Warszawa z dopiskiem „Promocja Gazetowa nr. 4/2018". Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres reklamującego, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.


ZASADY PROMOCJI „Gazetkowa nr. 4/2018 – dodatek meblowy”


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1.1. Zasady Promocji zwane dalej „Zasadami Promocji” określają szczegółowe zasady funkcjonowania akcji promocyjnej „Gazetkowa nr. 4/2018 – dodatek meblowy” (zwanej „Promocją”), będącej częścią Programu Promocji Marcopol (zwanego „Programem”). Zasady Promocji stanowią załącznik do regulaminu Programu i stanowią jego integralną część. Zapisy Regulaminu Programu Marcopol mają zastosowanie do Zasad Promocji i są one nadrzędne w stosunku do Zasad Promocji.
1.2. Promocja jest przeznaczona wyłącznie dla osób/firm spełniających łącznie poniższe postanowienia i warunki:
• Promocja jest przeznaczona dla firm oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą związaną z zakupem produktów objętych Promocją, łącznie zwanych „Klientami”.
• Klient chcący wziąć udział w Promocji musi być zarejestrowanym Uczestnikiem Programu.
• Warunkiem przystąpienia do Promocji jest zaproszenie do Promocji przez przedstawiciela firmy Marcopol, wypełnienie i wysłanie elektronicznego wniosku dostępnego na stronie
www.promocjemarcopol.pl zwanego „Stroną” oraz jego akceptacja przez reprezentanta Organizatora lub firmy Marcopol.
• Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest akceptacja zapisów załącznika Zasady Promocji.
1.3. Klienci spełniających powyższe postanowienia i warunki załącznika Zasady Promocji są dalej zwani „Uczestnikami” lub „Uczestnikami Promocji”.
1.4. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne i nieodpłatne.
1.5. Promocja trwa od 22.05.2018 roku do 06.07.2018 roku (okres ten jest zwany „Okresem Promocji”).

2. ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI.
2.1. Uczestnicy, którzy w trakcie trwania Okresu Promocji dokonają zakupu produktów firmy Marcopol z dodatku meblowego gazetki nr. 4/2018 na łączną kwotę (wyszczególnioną w poniższych podpunktach) przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych warunki i postanowień Promocji otrzymają nagrodę gwarantowaną:
e) za osiągnięcie progu 3000 zł netto – Leżak na kółkach z daszkiem, zwany dalej „Nagrodą A”.

2.2. Uczestnik może odebrać tylko jedną nagrodę przypisaną do danego progu odpowiadającego skumulowanej wartości zakupów netto w okresie obowiązywania Promocji.
2.3. Nagrody zostaną przesłane na adres podany podczas rejestracji za pośrednictwem firmy kurierskiej po zakończeniu Promocji.
2.4. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Promocji Uczestnicy winni zgłaszać w formie pisemnej - listem poleconym lub pocztą kurierską na adres Organizatora: G3 s.c., ul. Białołęcka 174, 03-253 Warszawa z dopiskiem „Gazetkowa nr. 4/2018 – dodatek meblowy ". Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres reklamującego, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.


Regulamin Promocji „Ostateczna Wyprzedaż”


 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1.1. Zasady Promocji zwane dalej „Zasadami Promocji” określają szczegółowe zasady funkcjonowania akcji promocyjnej „Ostateczna Wyprzedaż” (zwanej „Promocją”).
1.2. Promocja jest przeznaczona wyłącznie dla firm spełniających łącznie poniższe postanowienia i warunki:
• Promocja jest przeznaczona dla firm prowadzących działalność gospodarczą związaną z zakupem produktów objętych Promocją, łącznie zwanych „Klientami”.
• Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest akceptacja zapisów Regulaminu Promocji „Ostateczna Wyprzedaż”.

1.3. Klienci spełniających powyższe postanowienia i warunki załącznika Zasady Promocji są dalej zwani „Uczestnikami” lub „Uczestnikami Promocji”.

1.4. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne i nieodpłatne.


2. ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI.

2.1. Uczestnicy, którzy w trakcie trwania Okresu Promocji dokonają jednorazowego zakupu produktów firmy Marcopol z Gazetki „Ostateczna Wyprzedaż” oraz pozostałych towarów przeznaczonych do wyprzedaży (informacja u Przedstawiciela Handlowego) na kwotę 2000 zł netto przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych warunków i postanowień Promocji otrzymają nagrodę gwarantowaną:
a) kartę przedpłaconą o wartości 100 zł, zwanej dalej „Nagrodą A” bez możliwości uzyskania dodatkowego rabatu
b) Promocja trwa od 07.08.2017 roku do 30.11.2017 roku (okres ten jest zwany „Okresem Promocji”), ale została podzielona na dwa okresy rozliczeniowe
I tura – okres od 07.08.2017 roku do 30.09.2017 – rozliczenie do 15.10.2017
II tura – okres od 1.10.2017 roku do 30.11.2017 – rozliczenie do 15.12.2017

2.2 W przypadku gdy Klient nie korzysta z Promocji o której mowa w punkcie 2.2.1.a, ma możliwość uzyskania dodatkowego rabatu na zakupiony wytypowany towar – informacji o dodatkowym rabacie udziela Przedstawiciel Handlowy. Promocja ta trwa od 7.08.2017 do 31.03.2018 lub do wyczerpania stanów magazynowych na towarach wytypowanych do wyprzedaży.
2.3. Nagrody o których mowa w punkcie 2.1 zostaną przekazane po zakończeniu każdej z tur przez Kierownika Biura Handlowego bądź Przedstawiciela Handlowego.
2.4. Zakupiony towar z oferty wyprzedażowej nie podlega zwrotowi.
2.5. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Promocji Uczestnicy winni zgłaszać w formie pisemnej - listem poleconym lub pocztą kurierską na adres Organizatora: Marcopol sp. z o.o. Producent Śrub ul. Oliwska 100, 80-209 Chwaszczyno z dopiskiem „Promocja Wietrzenie magazynów". Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres reklamującego, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.Regulamin Programu Promocyjnego


 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa zasady funkcjonowania długookresowej aktywności promocyjnej, funkcjonującej pod nazwą: Program Promocji Marcopol (zwanego „Programem”). Program jest akcją promocyjną, składającą się z cyklu poszczególnych promocji, łącznie zwanych dalej „Promocją ” lub „Promocjami”. Informacje dotyczące aktualnych, dostępnych Promocji zamieszczane są w drukowanych gazetkach promocyjnych (zwanych dalej „Gazetkami”) lub/i na stronie www.marcopol.pl zwanej dalej „Stroną”.
1.2. Organizatorem Programu jest G3 s.c. z siedzibą przy ul. Gilarskiej 86D, 03-589 Warszawa, zwana dalej „Organizatorem”.
1.3. Program jest organizowany na zlecenie Marcopol Sp. z o.o. z siedzibą w Chwaszczynie, ul. Oliwska 100, zwanej dalej „Zleceniodawcą”.
1.4. Celem funkcjonowania Programu jest:
a. informowanie i umożliwianie udziału w Promocjach oferowanych przez Organizatora,
b. informowanie o produktach i usługach oferowanych przez Zleceniodawcę.
1.5. Przez Promocję rozumie się dowolne działanie promocyjne (loterię, konkurs, sprzedaż premiową oraz inną promocję) prowadzone przez Organizatora, skierowane do wybranej grupy uczestników Programu biorących udział w danej Promocji.
1.6. Uczestnikami Programu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prowadzące działalność gospodarczą związaną z działaniami promocyjnymi prowadzonymi przez Organizatora oraz podmioty gospodarcze mające osobowość prawną.
1.7. Uczestnictwo w Programie oraz dostęp do korzystania z danych Promocji jest ograniczony warunkami i postanowieniami zawartymi w pkt. 2 Regulaminu.
1.8. Osoby działające w imieniu i na rzecz firm oraz osoby fizyczne (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), biorące udział w Programie i jednocześnie spełniające postanowienia i warunki Regulaminu są dalej zwane „Uczestnikami” lub „Uczestnikami Programu”. Uczestnicy Programu biorący udział w danej Promocji są dalej zwani „Uczestnikami Promocji”. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest akceptacja zapisów Regulaminu.
1.9. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i nieodpłatne.
1.10. Funkcjonowanie Programu nie jest ograniczone czasowo o ile Organizator nie podejmie decyzji o jego zakończeniu, z zastrzeżeniem że decyzja ta nie narusza praw nabytych Uczestników w trakcie uczestnictwa w Programie/Promocji.
1.11. Program wchodzi w życie z dniem 30.08.2016 roku.

2. WARUNKI i ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE ORAZ W PROMOCJACH

2.1. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest łączne spełnienie poniższych wymagań:
a. zaproszenie do Programu przez Organizatora lub Zleceniodawcę (Organizator oraz Zleceniodawca zastrzegają sobie prawo do odmowy przyjęcia osoby/firmy do grona Uczestników Programu);
b. samodzielna rejestracja danej osoby/firmy na Stronie lub przez formularz z Gazetki, zrealizowana poprzez wypełnienie wszystkich obligatoryjnych pól zgodnie ze stanem faktycznym, z uwzględnieniem wymagań przedstawionych w trakcie rejestracji oraz w przypadku użycia formularza rejestracyjnego z Gazetki skuteczne jego dostarczenie do Organizatora lub Zleceniodawcy;
c. udzielenie przez daną osobę wszystkich wymaganych zgód (znajdujących się na Stronie lub w formularzu z Gazetki, w części dotyczącej rejestracji) w zakresie niezbędnym do udziału w Programie. Zgoda na uczestnictwo w Programie oznacza zgodę na udział w Promocjach stanowiących część Programu, do których Uczestnik został zaproszony.
2.2. Warunkiem uczestnictwa w Promocjach jest łączne spełnienie poniższych wymagań:
a. w Promocjach mogą brać udział wyłącznie Uczestnicy (Uczestnicy Programu);
b. Uczestnik może brać udział w danej Promocji wyłącznie po zaproszeniu go do Promocji przez Organizatora lub Zleceniodawcę.
2.3. Uczestnik, który naruszy warunki i postanowienia Regulaminu może być wykluczony z grona Uczestników Programu.
2.4. Uczestnik, który naruszy zasady Promocji może zostać wykluczony z danej Promocji oraz utracić prawo do nabytych niezgodnie z zasadami Promocji profitów.
2.5. Organizator jest zobowiązany do pisemnego poinformowania (wysyłka na adres korespondencyjny podany w trakcie rejestracji) o fakcie zawieszenia, wykluczenia z grona Uczestników Programu lub Uczestników Promocji.
2.6. Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania zgody na udział w Programie przez Uczestnika lub jego uczestnictwo w Promocji, z zastrzeżeniem zachowania przez Uczestnika prawa do nabytych (zgodnie z zasadami Promocji i zasadami Programu ) wcześniej profitów. Zapis ten jest ważny, o ile zasady danej Promocji nie stanowią inaczej.
2.7. Organizator umożliwia udział wybranym Uczestnikom w wybranych (przez Organizatora) Promocjach. Promocje są dostępne wyłącznie dla Uczestników. Uczestnik może brać udział w dowolnej ilości Promocji, z zastrzeżeniem że to Organizator wskazuje (poprzez zaproszenie), które Promocje są dostępne dla danego Uczestnika.
2.8. Udział w Promocji jest dobrowolny i nieodpłatny.
2.9. Uczestnik Promocji jest zobowiązany do uiszczenia należnych podatków od odebranych profitów według aktualnie obowiązującego prawa.
2.10. Formalnym organizatorem wszystkich Promocji jest Organizator.
2.11. Warunki i postanowienia danej Promocji określają zasady tej Promocji, stanowiące kolejne załączniki do Regulaminu. Załączniki te stanowią integralną część Regulaminu.

3. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

3.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Promocji lub funkcjonowania Programu, Uczestnicy winni zgłaszać w formie pisemnej - listem poleconym lub pocztą kurierską na adres Organizatora: G3 s.c., ul. Gilarska 86d, 03-589 z dopiskiem „Program Promocji Marcopol". Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres reklamującego, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1. Pełna treść Regulaminu oraz zasad Promocji dostępna jest w siedzibie Organizatora (w dni robocze, od godziny 9:00 do 16:00) oraz na stronie internetowej www.marcopol.pl.
4.2. Uczestnik Programu wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzane danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) dla celów prowadzonego przez Organizatora Programu w tym również organizowanych Promocji w zakresie niezbędnym do ich realizacji.
4.3. Uczestnik Programu wyraża zgodę na przesyłanie informacji drogą elektroniczną zgodnie ustawą z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2016 r. poz. 1030), w zakresie niezbędnym do obsługi Programu i Promocji.
4.4. Dane osobowe Uczestników są gromadzone i przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w ramach i na potrzeby Programu i Promocji - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Administratorem danych osobowych pozyskanych w trakcie funkcjonowania Programu i Promocji jest G3 s.c. z siedzibą przy ul. Gilarskiej 86D, 03-589 Warszawa. Uczestnikowi, który podał swoje dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.
4.5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 
4.6. Ewentualne spory wynikające z Uczestnictwa w Programie lub uczestnictwa w Promocji rozstrzygane są przez sądy powszechne.