Marcopol / strona główna

Regulamin Programu Promocyjnego

 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa zasady funkcjonowania długookresowej aktywności promocyjnej, funkcjonującej pod nazwą: Program Promocji Marcopol (zwanego „Programem”). Program jest akcją promocyjną, składającą się z cyklu poszczególnych promocji, łącznie zwanych dalej „Promocją ” lub „Promocjami”. Informacje dotyczące aktualnych, dostępnych Promocji zamieszczane są w drukowanych gazetkach promocyjnych (zwanych dalej „Gazetkami”) lub/i na stronie www.marcopol.pl zwanej dalej „Stroną”.
1.2. Organizatorem Programu jest G3 s.c. z siedzibą przy ul. Gilarskiej 86D, 03-589 Warszawa, zwana dalej „Organizatorem”.
1.3. Program jest organizowany na zlecenie Marcopol Sp. z o.o. z siedzibą w Chwaszczynie, ul. Oliwska 100, zwanej dalej „Zleceniodawcą”.
1.4. Celem funkcjonowania Programu jest:
a. informowanie i umożliwianie udziału w Promocjach oferowanych przez Organizatora,
b. informowanie o produktach i usługach oferowanych przez Zleceniodawcę.
1.5. Przez Promocję rozumie się dowolne działanie promocyjne (loterię, konkurs, sprzedaż premiową oraz inną promocję) prowadzone przez Organizatora, skierowane do wybranej grupy uczestników Programu biorących udział w danej Promocji.
1.6. Uczestnikami Programu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prowadzące działalność gospodarczą związaną z działaniami promocyjnymi prowadzonymi przez Organizatora oraz podmioty gospodarcze mające osobowość prawną.
1.7. Uczestnictwo w Programie oraz dostęp do korzystania z danych Promocji jest ograniczony warunkami i postanowieniami zawartymi w pkt. 2 Regulaminu.
1.8. Osoby działające w imieniu i na rzecz firm oraz osoby fizyczne (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), biorące udział w Programie i jednocześnie spełniające postanowienia i warunki Regulaminu są dalej zwane „Uczestnikami” lub „Uczestnikami Programu”. Uczestnicy Programu biorący udział w danej Promocji są dalej zwani „Uczestnikami Promocji”. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest akceptacja zapisów Regulaminu.
1.9. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i nieodpłatne.
1.10. Funkcjonowanie Programu nie jest ograniczone czasowo o ile Organizator nie podejmie decyzji o jego zakończeniu, z zastrzeżeniem że decyzja ta nie narusza praw nabytych Uczestników w trakcie uczestnictwa w Programie/Promocji.
1.11. Program wchodzi w życie z dniem 30.08.2016 roku.

2. WARUNKI i ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE ORAZ W PROMOCJACH

2.1. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest łączne spełnienie poniższych wymagań:
a. zaproszenie do Programu przez Organizatora lub Zleceniodawcę (Organizator oraz Zleceniodawca zastrzegają sobie prawo do odmowy przyjęcia osoby/firmy do grona Uczestników Programu);
b. samodzielna rejestracja danej osoby/firmy na Stronie lub przez formularz z Gazetki, zrealizowana poprzez wypełnienie wszystkich obligatoryjnych pól zgodnie ze stanem faktycznym, z uwzględnieniem wymagań przedstawionych w trakcie rejestracji oraz w przypadku użycia formularza rejestracyjnego z Gazetki skuteczne jego dostarczenie do Organizatora lub Zleceniodawcy;
c. udzielenie przez daną osobę wszystkich wymaganych zgód (znajdujących się na Stronie lub w formularzu z Gazetki, w części dotyczącej rejestracji) w zakresie niezbędnym do udziału w Programie. Zgoda na uczestnictwo w Programie oznacza zgodę na udział w Promocjach stanowiących część Programu, do których Uczestnik został zaproszony.
2.2. Warunkiem uczestnictwa w Promocjach jest łączne spełnienie poniższych wymagań:
a. w Promocjach mogą brać udział wyłącznie Uczestnicy (Uczestnicy Programu);
b. Uczestnik może brać udział w danej Promocji wyłącznie po zaproszeniu go do Promocji przez Organizatora lub Zleceniodawcę.
2.3. Uczestnik, który naruszy warunki i postanowienia Regulaminu może być wykluczony z grona Uczestników Programu.
2.4. Uczestnik, który naruszy zasady Promocji może zostać wykluczony z danej Promocji oraz utracić prawo do nabytych niezgodnie z zasadami Promocji profitów.
2.5. Organizator jest zobowiązany do pisemnego poinformowania (wysyłka na adres korespondencyjny podany w trakcie rejestracji) o fakcie zawieszenia, wykluczenia z grona Uczestników Programu lub Uczestników Promocji.
2.6. Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania zgody na udział w Programie przez Uczestnika lub jego uczestnictwo w Promocji, z zastrzeżeniem zachowania przez Uczestnika prawa do nabytych (zgodnie z zasadami Promocji i zasadami Programu ) wcześniej profitów. Zapis ten jest ważny, o ile zasady danej Promocji nie stanowią inaczej.
2.7. Organizator umożliwia udział wybranym Uczestnikom w wybranych (przez Organizatora) Promocjach. Promocje są dostępne wyłącznie dla Uczestników. Uczestnik może brać udział w dowolnej ilości Promocji, z zastrzeżeniem że to Organizator wskazuje (poprzez zaproszenie), które Promocje są dostępne dla danego Uczestnika.
2.8. Udział w Promocji jest dobrowolny i nieodpłatny.
2.9. Uczestnik Promocji jest zobowiązany do uiszczenia należnych podatków od odebranych profitów według aktualnie obowiązującego prawa.
2.10. Formalnym organizatorem wszystkich Promocji jest Organizator.
2.11. Warunki i postanowienia danej Promocji określają zasady tej Promocji, stanowiące kolejne załączniki do Regulaminu. Załączniki te stanowią integralną część Regulaminu.

3. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

3.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Promocji lub funkcjonowania Programu, Uczestnicy winni zgłaszać w formie pisemnej - listem poleconym lub pocztą kurierską na adres Organizatora: G3 s.c., ul. Gilarska 86d, 03-589 z dopiskiem „Program Promocji Marcopol". Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres reklamującego, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1. Pełna treść Regulaminu oraz zasad Promocji dostępna jest w siedzibie Organizatora (w dni robocze, od godziny 9:00 do 16:00) oraz na stronie internetowej www.marcopol.pl.
4.2. Uczestnik Programu wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzane danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) dla celów prowadzonego przez Organizatora Programu w tym również organizowanych Promocji w zakresie niezbędnym do ich realizacji.
4.3. Uczestnik Programu wyraża zgodę na przesyłanie informacji drogą elektroniczną zgodnie ustawą z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2016 r. poz. 1030), w zakresie niezbędnym do obsługi Programu i Promocji.
4.4. Dane osobowe Uczestników są gromadzone i przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w ramach i na potrzeby Programu i Promocji - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Administratorem danych osobowych pozyskanych w trakcie funkcjonowania Programu i Promocji jest G3 s.c. z siedzibą przy ul. Gilarskiej 86D, 03-589 Warszawa. Uczestnikowi, który podał swoje dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.
4.5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 
4.6. Ewentualne spory wynikające z Uczestnictwa w Programie lub uczestnictwa w Promocji rozstrzygane są przez sądy powszechne.